SEF

Šta je Sistem Elektronskih Faktura (SEF)?

SEF je program odnosno informatičko-tehnološko rešenje koji je napravila/naručila država (Ministarstvo Finansija) preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje elektronskih faktura, na koji je potrebno da se registrujete, ukoliko se Zakon o elektronskom fakturisanju odnosi na vas. Putem tog programa šaljete fakture vašim klijentima. Fakture se šalju u XML formatu, a PDF format se opciono šalje kao propratna dokumentacija.

Fakture možete slati direktno/neposredno preko SEF ili posredno putem nekog od programa za slanje e-Faktura.

Da li se elektronske fakture šalju u PDF formatu, email-om?

Ne, fakture se šalju preko Sistema Elektronskih Faktura (SEF), u XML formatu.

Koji propisi čine pravni okvir koji reguliše elektronsko fakturisanje?

Propisi koji sadrže norme koje se odnose na elektronsko fakturisanje su:

Za ŠTA se koristi SEF (sistem elektronskih faktura)?

Dve osnovne funkcije odnosno obaveze u SEF su:

  1. Upravljanje e-Fakturama: izdavanje/slanje, primanje, čuvanje, prihvatanje/odbijanje – odnosi se na subjekte javnog sektora (državne institucije i javna preduzeća) i subjekte privatnog sektora, kojim se u smislu Zakona smatraju PDV obveznici i
  2. Evidentiranje PDV: evidentiranje PDV od strane poreskih dužnika u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, što pored subjekata javnog i privatnog sektora u smislu Zakona, uključuje i pravna lica i preduzetnike koji nisu PDV obveznici (npr. lice koje nije u PDV sistemu se smatra poreskim dužnikom za usluge primljene iz inostranstva).

Važna napomena: Izdavanje e-Faktura i evidentiranje PDV u SEF ne utiču na obaveze podnošenja PDV prijave i popunjavanja POPDV Obrasca, koje su obveznici dužni da vrše na isti način, kao i pre donošenja Zakona o elektronskom fakturisanju.

Da li su predviđene kazne za ne-evidentiranje ili pogrešno upravljanje e-Fakturama u SEF?

Da, Zakon o elektronskom fakturisanju propisuje kazne za povredu obaveza izdavanja, prijema i čuvanja elektronskih faktura kao i za korišćenje podataka u svrhe koje nisu propisane zakonom. Raspon kazni je od 50.000 do 2.000.000 dinara, a može se kazniti pravno lice – subjekt privatnog ili javnog sektora, preduzetnik, informacioni posrednik, kao i odgovorna lica u pravnim licima. Kaznene odredbe propisane su u članovima 18-21. Zakona o elektronskom fakturisanju.

Koliko se dugo čuvaju fakture između javnog i privatnog sektora?

Zakonom o elektronskom fakturisanju (član 15), propisano je da se elektronske fakture primljene ili izdate od strane subjekta javnog sektora čuvaju trajno, dok se elektronske fakture primljene ili izdate od strane subjekta privatnog sektora čuvaju 10 godina od isteka godine u kojoj je izdata elektronska faktura.

Iako nije izričito propisano šta se dešava u slučaju kada je elektronska faktura izdata od strane subjekta javnog sektora, a primljena od strane subjekta privatnog sektora ili obrnuto, zaključuje se da je intencija zakonodavca bila da propiše obavezu trajnog čuvanja elektronskih faktura koje uključuju subjekte javnog sektora.

Da li preduzetnik koji nije u PDV sistemu evidentira fakturu koju izdaje PDV obvezniku u SEF?

Obaveza izdavanja elektronske fakture postoji isključivo u transakcijama:

1) Između subjekata javnog sektora;

2) Između subjekata javnog i subjekata privatnog sektora i

3) Između subjekata privatnog sektora.

Na ovom mestu treba imati u vidu da se subjektom privatnog sektora u smislu Zakona, smatra isključivo lice koje je evidentirano u PDV sistem (osim subjekata javnog sektora). To dalje znači da preduzetnici koji nisu evidentirani u PDV sistem, nisu dužni da izdaju elektronske fakture, bez obzira da li promet vrše licima koja su u PDV sistemu ili licima koja nisu u PDV sistemu, osim ukoliko se registruju kao dobrovoljni korisnici sistema elektronskih faktura.

U skladu sa izmenama Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju (član 7., 8., 9. i 10.) i Zakona o računovodstvu (član 9.), predviđa se obavezno uvođenje eRačuna u poslovanje od 01.05.2022. (B2B segment).
http://www.e-uprava.info/vazna-dokumenta.php
Pravno lice mora uspostaviti odnos sa pružaocem kvalifikacione usluge od poverenja.

Pravilnik o načinu i postupku registrovanja, evidentiranja i dostavljanja elektronskih faktura, formatu elektronskih faktura, kao i o načinu i postupku prihvatanja i odbijanja elektronskih faktura, objavljen 19.06.2020. od strane ministra finansija nalaže obavezno uvođenje eRačuna u poslovanje od 01.01.2022. (B2G segment).

www.mfin.gov.rs

Правилник о начину и поступку регистровања, евидентирања и достављања електронских фактура, формату електронских фактура, као и о начину и поступку прихватања и одбијања електронских фактура („Службени гласник РС“, бр. 87/2020)

Do sada smo kao elektronski račun dostavljali PDF u prilogu mejla, međutim sa zakonske strane TO NIJE ISPRAVAN ELEKTRONSKI RAČUN. Da bi eRačun bio ispravan i u skladu za zakonskim normama, on kao takav pored PDF vizuala, mora posedovati i svoju unutrašnju strukturu
(po Zakonu tehničko-programska šema) – strukturni oblik eRačuna (xml) rađen je po evropskom standardu UBL 2.1.

S druge strane, kada govorimo o Zakonu o računovodstvu, jasno je istaknuto da će svako pravno lice biti u obavezi da međusobno razmenjuje elektronske račune.