Sastavljanje lager liste

Izrada lager liste

Izveštaj služi za sastavljanje lager liste za sve ili pojedine magacine. U polju magacin unosimo šifru jednog magacina (šifarnik magacina se poziva tasterom F2) ili ostavljamo praznim, ukoliko želimo lager listu za sve magacine. Ukoliko ostavimo praznim, nakon klika na dugme potvrdi, biće nam ponuđeno izbor svih ili pojedinih magacina. Ako kliknemo na dugme po magacinima, otvoriće se nov prozor za definisanje magacina. Moguće je definisati period obuhvatanja promena u tom magacinu preko polja period. Preko polja obuhvatiti biramo da li u izveštaju želimo  listu robe (R), listu usluga (U) ili sve (u ovom slučaju polje ostavljamo praznim). Dalje možemo izabrati da li želimo prikaz artikala sa stanjem na nuli, kao i tip sortiranja – po šifri ili nazivu. Filtriranje je moguće vršiti na više načina.

 • Flteri prema šifarniku artikala su :
  • Grupe robe
  • Naziv
  • Proizvođač
  • Uvoznik – Dobavljač
 • Filteri prema dokumentaciji:
  • Vrsta naloga
  • Oznake dokumenta
  • Broj dokumenta
  • Tarifni broj
  • Dobavljač (Ulazna dokumentacija)
  • Kupac (Izlazna dokumentacija)
  • Vezni partner
 • Filter prema rezultatu:
  • Stanje – Koriste se oznake + za pozitivna stanja,   za negativna stanja ili 0 za stanja na nuli
  • Saldo – Koriste se oznake + za pozitivan saldo,   za negativan saldo ili 0 za salda na nuli

Nakon klika na dugme potvrdi biće prikazana tabela sa podacima, a pozivanjem štampe otvoriće se meni za izbor tipa izveštaja. Ponuđeni su sledeći izveštaji:

 • Lager lista
 • Lager lista sa ukalkulisanom RUC
 • Stanje i cena
 • Stanje i ulazna – izlazna cena
 • Stanje ispod minimalnih zaliha
 • Lager lista sa opisom u drugom redu
 • Lager lista (sa nabavnom cenom)
 • Lager lista (sa cenom iz aktuelnog cenovnika)