Prelazak u narednu poslovnu godinu

Prelazak u narednu poslovnu godinu

Prenos stanja robe, vršimo preko opcije Periodične obrade > Robno > Prelazak u narednu poslovnu godinu. Izborom opcije otvara se prozor sa parametrima za prenos. Unosimo poslovnu godinu, pri čemu je neophodno da se pre cele procedure, jednom otvori godina u koju prenosimo podatke. (Nakon pokretanja, unosa lozinke, sledi izbor godine. Ovo je neophodno zbog kopiranja šifarnika). Zatim unosimo vrstu i broj robnog naloga ukome će biti upisani podaci, brojeve magacina i šifre koje želimo da obuhvatimo prenosom, kao i šifre robe.