Otvaranje magacina

Pre unošenja robne dokumentacije, neophodno je definisanje magacina. Postupak započinjemo otvaranjem šifarnika magacina iz spiska šifarnika. Otvorće se tabela sa svim postojećim magacinima. Spisak magacina Tip magacinaTasterom INSERT dodajemo novi magacin. Program sam dodeljuje šifru magacina, ali možemo je definisati i sami. Unosimo naziv magacina, adresu, telefon. Tip magacina određujemo pozivanjem tastera F2.  Pored definisanja tipa magacina, neophodno je definisati i šablone. Tip magacina i šabloni čine skup pravila o mogućim dokumentima na nivou magacina kao i njihov uticaj na knjiženje u robnom i kontiranje u finansijskom poslovanju. Definisanje šablona se vrši pozicioniranjem na željeni magacin i korišćenjem tastera ALT+R. Otvoriće se se meni u kojem su ponuđene opcije prikazane na slici.  Izborom opcije preuzimanje standardnih relacija otvoriće se spisak svih postojećih relacija. U programu su definisane relacije za sve magacine.

Relacije magacina

Pored preuzimanja standardnih, možete preuzeti i relacije iz drugih magacina ili sačuvati svoje prilagođene relacije i iskoristiti ih u budućem preiodu. Izborom relacija i tipa, definisali smo osnovna podešavanja magacina. Nakon toga slede dodatna podešavanja, vezana za kontiranje robnih dokumenata u glavnoj knjizi.

Izbor robnih dokumenataTasterom DESNO otvara se spisak svih robnih dokumenata. Zvezdicom (*) će biti obeleženi svi robni dokumenti koji će biti ponuđeni prilikom unosa podataka za izabrani magacin. Ukoliko želimo, možemo dodati ili ukloniti dokument iz spiska ponuđenih. Pozicioniramo se na željeni dokument i tasterom SPACE, uklanjamo ili dodajemo zvezdicu sa željenog dokumenta. Dokumenat koji nema zvezdicu, neće više biti nuđen prilikom sastvaljanja robnih dokumenata.

Definisanje konta pojedinih magacina

Prilikom definisanja relacija pojedinih magacina, biće utvrđena i pravila za kontiranje. Ukoliko je potrebno možete i sami definisati nova pravila za kontiranje. Pozicioniranjem na određenom magacinu i kombinacijom tastera ALT+K, ovoriće se prozor u kome je moguće vršiti izmene vezane za kontiranje (ovde se misli na konto koji će se koristiti u određenim slučajevima). U izabranom redu, dođemo tasterom ENTER do željenog konta, tasterom F2 pozovemo kontni plan i iz njega izaberemo novi konto koji želimo da koristimo. Ukoliko konto ne postoji, možemo ga dodati u kontni plan i kasnije iskoristiti.

Nemojte menjati podatke u koloni Konto gde stoji slovna oznaka (primer: Z_TROS, POR_U i sl. POR_U – su konta dobijena indirektno preko tarifnog broja kome pripada odgovarajući artikal. Z_TROS – su konta zavisnih troškova koji se određuju prilikom izrade kalkulacije).