Obračun kamate

Obračun kamate započinjemo izborom opcije Obračun kamate iz finansijskih izveštaja, a zatim biramo tip obračuna – proizvoljni ili automatski.

Proizvoljni obračun kamate

Parametri kamateNovi obračun dodajemo tasterom INSERT. Unosimo naziv obračuna, odnosno naziv poslovnog partnera kome obračunavamo kamatu, period za koji obračunavamo kamatu. Nakon unosa svih elemenata, tasterom LEVO, otvaramo dijalog u kome definišemo kamatnu listu – taster F2 i ostale podatke poslovnog partnera. Takođe možemo izabrati prikaz kompletnog obračuna, u kome će biti prikazan način obračuna kamate ispod svake stavke. Ostale parametre nije potrebno menjati. Tasterom ESC, izlazimo iz ovog dijaloga i vraćamo se u prethodnu tabelu.
Unos promenaTasterom DESNO otvaramo novu tabelu u koju unosimo sve elemente neophodne za obračun. Datum nastalog potraživanja ili uplate, datum valute, oznaku dokumenta po kome je nastalo potraživanje ili uplata, dugovnu ili potražnu promenu i iznos.
Nakon unosa svih promena, tasterom ESC se vraćamo u prethodnu tabelu i kombinacijom tastera ALT + I, dobijamo kompletan obračun kamate.

Automatski obračun

Služi za automatski obračun kamate po jednom kontu. Preceduru započinjemo izborom kamatnih listi tasterom F2 i metod obračuna. Unosim npr. konto kupca 2040 i njegovu šifru ili ostaviti prazno ukoliko želimo obračun kamate za sva nenaplaćanena potraživanja. Definišemo datum za koji želimo obračun i podešavamo ostale parametre obračuna. Ukoliko želimo detaljniji prikaz obračuna, možemo opciju “Kompletan prikaz obračuna” staviti na DA. Nakon unosa svih parametara bićete upitani za ignorisanje stavova iz finansijskih naloga sa opisom KAMATA. Konačan obračun biće prikazan na ekranu i možete ga odštampati.
Pritiskom na taster ESC, bićete upitani da li želite da kreirate početna stanja sa obračunatim kamatama. To možete uraditi kroz kreiranje novog naloga ili kroz izmenu opisa potraživanja iz početnog stanja(preraspodela kamate)(biće dodato “KAMATA:iznos”).
Napomene:
Ukoliko u obzir uzimamo početno stanje, neophodno je u opisu u nalogu početno stanje uneti iznos kamate sadržane u ukupnom dugu. To radimo na dva načina. Prvi, tako što u opisu upišemo KAMATA:”iznos” (bez navodnika), a drugi, tako što kreiramo dva stava, pri čemu stav sa kamatom u opisu sadrži kamata.