KIP Zarade

 • Obračun do devet isplata u toku meseca.
 • Mogućnost obačuna zarade:
  • Prema bodovnom sistemu (unos boda po svakom radniku i vrednos boda na nivou obračuna)
  • Unosom fiksnih primanja radnika neto ili bruto.
 • Mogućnost korekcije obračuna i dodavanje novih kategorija primanja.
 • Neograničeni broj kredita po radnicima.
 • Fiksne mesečne neto odustave: sindikat, samodoprinos, alimentacija
 • Samostalno podešavanje:
  • Poreskog obračuna po opštinama.
  • Obračuna doprinosa po opštinama.
 • Izveštaji:
  • Zarada radnika (obrazac ZR)
  • Rekapitulacija primanja na nivou firme ili obračunskih jedinica
  • OD, OD-1, OPJ obrasci
  • Iskorišćenje radnog vremena, prikaz bodovne strukture.
  • Analitička kartica radnika u periodu i na godišnjem nivou.
  • Formiranje M4 obrazca u vidu štampe i elektronskom obliku.
 • Pojedinačne poreske prijave (obrazac PPP):
  • Prenos podataka iz mesečnih obračuna
  • Manuelno dodavanje ostalih oporezivih primanja: dnevnice, putni nalozi itd. ( za fizička lica u i van radnog odnosa kao i pravna lica )
  • Izrada obrazaca u štampanom obilu i elektronskom formatu
  • Izrada potvrda o primanjima