KIP++ SQL

Programski paket KIP++ sastoji se iz sledećih modula:

Robno materijalno poslovanje

 • Praćenje promena po magacinima (obračunskim jedinicama)
  • Velikoprodaja
  • Maloprodaja
  • Repromaterijal – sirovina
  • Gotovi proizvodi
  • Komision
  • Zajednička prodaja
  • Osnovna sredstva
  • Sitan inventar
 • Formiranje različitih dokumenata na nivou magacina:
  prijemnica, otpremnica, račun, konačni račun, trebovanje, povratnica,
  početno stanje, medjuskladišnica, interna dostavnica, interna povratnica,
  manjak, višak, nivelacija, revers, storno, predračun, avansni račun, otpis, amortizacija.
  Mogućnost dodavanja novih vrsta dokumenata.
 • Automatsko kontiranje dokumenata unešenih u robnom poslovanju formiranjem naloga u aplikaciji za finansijsko poslovanje.
 • Mogućnost promena relacija kontiranja.
 • Samostalna izmena poreskih stopa po magacinima.
 • Izrada lager liste i kartice robe za zadati period.
 • Izrada popisnih listi.
 • Formiranje viškova i manjkova prema popisu.
 • Izrada: KEPU, TK, PK1 knjiga, dnevni list ugostitelja, isplaćena komisiona roba.
 • Automatsko otvaranje nove poslovne godine uz prenos početnog stanja po magacinima.
 • Komercijalni izveštaji:
  • prodaja po kupcu
  • po komercijalisti
  • mesečni pregledi o prodaji
  • interna i eksterna realizacija sa razlikom u ceni po artiklima.
 • Izveštaji o proizvodnji:
  • poredjenje utroška sirovina sa normativima
  • sastavnica gotovog proizvoda
  • utrošak materijala po radnom nalogu
  • nedovršeni radni nalozi
  • cene gotovih proizvoda prema normativima.

 

Finansijsko poslovanje

 • Formiranje finansisjkih naloga u okviru posebnih grupa naloga (registratora)
 • Praćenje analitike, subanalitike (poslovni partneri), sintetike
 • Izrada izveštaja u bilo kom trenutku za zadati period:
  • Bruto bilans
  • Zaključni list
  • IOS-i
  • Analitičke kartice
  • Kartice poslovnih partnera:
   • na jednom alalitičkom kontu
   • rekapitulacija partnera na kontu (na nivou firme ili komercijaliste)
   • uporedni pregled na više konta (kupci, dobavljači, avansi)
   • pregled nedospelih obaveza,
   • nenaplaćena potraživanja (nivo firme ili komercijaliste)
   • otpis potraživanja preko ‘n’ dana
 • Obračun kamata po komformnoj metodi, fiksna dnevna ili mesečna stopa.
 • Automatski obračuni:
  • bilans uspeha
  • bilans stanja
  • aneks
  • promene na kapitalu
  • novčani tokovi
 • Automatso otvaranje nove poslovne godine, prenos početnog stanja sa ili bez otvorenih stavki.
 • Zatvaranje klasa, izrada završnog računa.
 • Obračun PDV-a: knjige ulaznih, izlaznih računa, Primljeni-dati avansi, poreska prijava.

 

Cenovnik

 • Formiranje nezavisnih cenovnika
  • Formiranje do šest različitih cena po svakom artiklu.
  • Otvaranje jednog cenovnika za sve artikle ili više različitih po poslovnim parterima
 • Izrada-štampanje cenovnika
 • Veza sa robnim poslovanjem:
  • Izrada nivelacije u robnom poslovanju prema cenama iz cenovnika
  • Predlog cena u robnim dokumentima (račun, predračun i sl. po izboru)

Preporučena hardverska konfiguracija

Minimum:
Windows 7/8/10 (32/64-bit OS)
Procesor: 1.6 gigahertz (GHz) ili brži
Memorija: 4 GB RAM (64-bit OS); 2 GB RAM (32-bit OS)
Hard disk: 1 GB slobodnog HDD prostora

Preporučeno:
Windows 7/8/10 (32/64-bit OS)
Procesor: 2-core; 2.0 GHz ili brži
Memorija: 4 GB DDR3 RAM
Hard disk: 10 GB slobodnog HDD prostora