Kako se popunjava izmenjena pojedinačna poreska prijava?

Izmenjenom poreskom prijavom se menja podneta poreska prijava za koju obveznik utvrdi da sadrži grešku ili propust. Podnetu poresku prijavu poreski obveznik može da izmeni najviše dva puta podnošenjem izmenjene poreske prijave.

Izmenjenom poreskom prijavom se mogu menjati:

 • opšta prijava (oznaka 1),
 • prijava po službenoj dužnosti (oznaka 2),
 • poreska prijava po čllanu 182b ZPPPA (oznaka 3), i
 • prijava po odluci suda (oznaka 5).

Ne može se menjati:

 • prijava po nalazu kontrole (oznaka 4)
 • prijava podneta za obračunski period koji je predmet poreske kontrole i to posle pokretanja postupka poreske kontrole, odnosno nakon donošenja rešenja o utvrđivanju poreza.

Izmena podataka upisanih u poresku prijavu koja se menja, u izmenjenoj poreskoj prijavi se vrši na sledeći način:

Podatak u polju 1.1 – Vrsta prijave se ne može menjati, pa se u izmenjenoj upisuje oznaka prijave koja se menja i to:

 • oznaka 1 – kada se izmenjenom menja opšta prijava
 • oznaka 2 – kada se menja pojedinačna poreska prijava podneta po službenoj dužnosti.
 • oznaka 3 – kada se menja pojedinačna poreska prijava po članu 182b ZPPPA
 • oznaka 5 – kada se izmenjenom prijavom menja prijava po odluci suda.

Podatak u polju 1.2 – Obračunski period se može menjati, a upisuje se obračunski period za koji se plaćaju prihodi fizičkom licu.

Podatak u polju 1.3Datum nastanka poreske obaveze (u daljem tekstu: polje 1.3) može se menjati, a način popunjavanja ovog polja zavisi od toga da li se izmenjena prijava podnosi pre datuma plaćanja ili na datum, odnosno posle datuma plaćanja upisanog u prvobitnoj prijavi (polje 1.4. prvobitne prijave).

1. Izmenjena prijava podnosi se pre datuma plaćanja navedenog u polju 1.4 prvobitne prijave i pre isplate neto prihoda fizičkim licima (u daljem tekstu: neto prihodi) iskazanih u prvobitnoj prijavi:

 • u izmenjenoj poreskoj prijavi polje 1.3 se NE POPUNJAVA

Primer:

 • 05.03.2014. godine podneta prvobitna prijava i u polju 1.4 upisan datum 20.03.2014.
 • 10.03.2014. podneta izmenjena poreska prijava. Nije plaćen neto prihod iskazan u prijavi koja se menja.
 • Polje 1.3 se ne popunjava.

2. Izmenjena prijava podnosi se pre datuma plaćanja navedenog u polju 1.4 prvobitne prijave, ali posle isplate neto prihoda iskazanih u prvobitnoj prijavi:

 • u izmenjenoj poreskoj prijavi u polje 1.3 OBAVEZNO SE upisuje datum isplate neto prihoda iskazanih u prvobitnoj prijavi.

 Primer:

 • 05.03.2014. godine podneta prvobitna prijava i u polju 1.4 upisan datum 20.03.2014.
 • 10.03.2014. izvršena isplata neto prihoda
 • 19.03.2014. podneta izmenjena poreska prijava: u polje 1.3 obavezno se upisuje 10.03.2014. godine.

3. Izmenjena prijava podnosi se na datum ili posle datuma plaćanja navedenog u polju 1.4 prvobitne prijave i pre isplate neto prihoda iskazanih u prvobitnoj prijavi:

 • u izmenjenoj poreskoj prijavi polje 1.3. OBAVEZNO SE POPUNJAVA a unosi se datum jednak datumu navedenom u polju 1.4 prvobitne prijave.

Primer:

 • 20.03.2014. godine podneta prvobitna prijava i u polju 1.4 upisan datum 20.03.2014.
 • 20.03.2014. podneta izmenjena poreska prijava i nije plaćen neto prihod iskazan u prvobitnoj prijavi.
 • U polje 1.3 obavezno se upisuje datum 20.03.2014. godine.

Primer:

 • 05.03.2014. godine podneta prvobitna prijava i u polju 1.4 upisan datum 20.03.2014.
 • 05.03.2014. podneta izmenjena poreska prijava i nije plaćen neto prihod iskazan u prvobitnoj prijavi.
 • U polje 1.3 obavezno se upisuje datum 20.03.2014. godine

4. Izmenjena prijava podnosi se na datum ili posle datuma plaćanja navedenog u polju 1.4 prvobitne prijave, a neto prihodi iskazani u prvobitnoj prijavi plaćeni su pre datuma plaćanja navedenog u polju 1.4 prvobitne prijave

 • u izmenjenoj poreskoj prijavi polje 1.3. OBAVEZNO SE POPUNJAVA a unosi se datum isplate neto prihoda iskazanih u prvobitnoj prijavi.

Primer:

 • 05.03.2014. godine podneta prvobitna prijava i u polju 1.4 upisan datum 20.03.2014.
 • 19.03.2014. izvršena isplata neto prihoda
 • 30.03.2014. podneta izmenjena poreska prijava
 • u polje 1.3 izmenjene prijave obavezno se upisuje datum isplate prihoda 19.03.2014.

5. Izmenjena prijava podnosi se na datum ili posle datuma plaćanja navedenog u polju 1.4 prvobitne prijave, a neto prihodi iskazani u prvobitnoj prijavi plaćeni su na datum plaćanja naveden u polju 1.4 prvobitne prijave

 • u izmenjenoj poreskoj prijavi polje 1.3. OBAVEZNO SE POPUNJAVA a unosi se datum isplate neto prihoda iskazanih u prvobitnoj prijavi koji je u ovom slučaju jednak datumu plaćanja iskazanom u polju 1.4. prvobitne prijave.

Primer:

 • 05.03.2014. godine podneta prvobitna prijava i u polju 1.4 upisan datum 20.03.2014.
 • 20.03.2014. izvršena isplata neto prihoda
 • 30.03.2014. podneta izmenjena poreska prijava.
 • u polje 1.3 obavezno se upisuje datum 20.03.2014. godine

6. Izmenjena prijava podnosi se na datum ili posle datuma plaćanja navedenog u polju 1.4 prvobitne prijave, a neto prihodi iskazani u prvobitnoj prijavi plaćeni su posle datuma plaćanja navedenog u polju 1.4 prvobitne prijave

 • u izmenjenoj poreskoj prijavi polje 1.3. OBAVEZNO SE POPUNJAVA a unosi se datum plaćanja naveden u polju 1.4. prvobitne prijave.

Primer:

 • 05.03.2014. godine podneta prvobitna prijava i u polju 1.4 upisan datum 20.03.2014.
 • 25.03.2014. izvršena isplata neto prihoda
 • 30.03.2014. podneta izmenjena poreska prijava.
 • u polje 1.3 obavezno se upisuje datum 20.03.2014. godine

U polje 1.4 – Datum plaćanja izmenjene prijave može se upisati ili datum podnošenja izmenjene poreske prijave ili neki datum u budućnosti.

Polje 1.3 NIJE OBAVEZNO – ako se izmenjena prijava podnosi pre datuma plaćanja iz polja 1.4 prvobitne prijave i nije bilo isplate neto prihoda iskazanih u prvobitnoj prijavi.

Polje 1.3 JE OBAVEZNO – ako su neto prihodi iskazani u prvobitnoj prijavi plaćeni pre datuma plaćanja iz polja 1.4 prvobitne prijave- ako se izmenjena prijava podnosi istog ili posle datuma plaćanja navedenog u polju 1.4 prvobitne prijave

U polje 1.4 izmenjene prijave uvek se upisuje datum podnošenja izmenjene prijave ili datum u budućnosti.

Polje 2.2 – Poreski identifikacioni broj se ne može menjati izmenjenom prijavom, odnosno u ovo polje upisuje se PIB ili JMBG iz prvobitne prijave.

U izmenjenoj poreskoj prijavi OBAVEZNO SE upisuju i podaci u:

polje 1.5 – Izmena prijave – upusuje se oznaka 1 – Izmenjena pojedinačna poreska prijava u skladu sa članom 40 ZPPPA;

polje 1.5a – Identifikacioni broj prijave – upisuje se identifikacioni broj prvobitne prijave.

Polje 1.6 – po nalazu kontrole/odluci suda i polje 1.6a – osnov se ne popunjavaju.

Svi ostali podaci koje sadrži prvobitno podneta poreska prijava mogu biti promenjeni.

Redovi u 3. delu prijave – Podaci o primaocima/fizičkim licima i vrstama prihoda mogu se dodavati i/ili brisati. Brisanje reda sprovodi se tako što u redu koji se briše polja 3.1 do 3.5. ostaju neizmenjena u odnosu na prvobitnu prijavu, u polje 3.6 – Šifra vrste prihoda upisuje se oznaka 1 00 000 00 1, a u polja od 3.7 do 3.16 upisuje se iznos 0,00.

U izmenjenoj prijavi OBAVEZNO SE ISKAZUJE KAMATA i to iznos kamate obračunate od datuma nastanka poreske obaveze upisanog u polje 1.3. izmenjene prijave do datuma plaćanja upisanog u polje 1.4. izmenjene prijave, a ako nema osnova za obračun kamate, u polja ”kamata” upisuje se iznos 0,00.

U slučaju da je podneta poreska prijava tačno popunjena, ali se kasnije utvrdi da omaškom u prijavi nije iskazan prihod za određene primaoce prihoda, celishodnije je podneti novu poresku prijavu i iskazati prihod za te primaoce prihoda, a ne vršiti izmenu podnete poreske prijave.

Obaveze nastale po osnovu izmenjene prijave se plaćaju po istom broju odobrenja za plaćanje koji je dodeljen prvobitnoj prijavi.

Podnošenjem izmenjene prijave prvobitna prijava se stornira sa datumom plaćanja navedenom u polje 1.4 izmenjene prijave.

*izvor – Poreska uprava Republike Srbije