Izrada zahteva za povraćaj sredstava.

Program automatski generiše zahteve za povraćaj sredstava. Za uspešno sastavljanje zahteva neophodno je ispuniti nekoliko preduslova.

Prvi je da prilikom izrada zarada koristite šifru plaćanja sa olakšicom 08, 09 ili 10. Takođe na PPP PD prijavi mogu biti samo radnici za koje se traži povraćaj sredstava.

Osnovni podaci radnikaDrugi preduslov je popunjavanje potrebnih podataka u šifarniku radnika programa KIP E-porezi. Otvaramo šifarnik radnika i kliknemo levim tasterom miša na radnika kod koga želimo da izvršimo izmenu podataka. Tasterom levo otvara se novi prozor u kome je neophodno definisati sledeće podatke:

  • Datum prijema u RO,
  • Počev od zarade,
  • Datum prestanka RO (ukoliko je potrebno),
  • Zaključno sa zaradom (ukoliko je potrebno).

Polje RB novozaposlenog radnika popunjava se klikom na dugme Dodeli broj i taj broj je jedinstven za svakog novozaposlenog radnika. Nakon unošenja svih potrebnih podataka vršimo čuvanje klikom na dugme POTVRDI.
Upis BOPaTreći preduslov je posedovanje UID koji je dobijen od Poreske uprave nakon uspešnog podnošenja PPP PD prijave. Broj upisujemo u prvoj kartici konkretne poreske prijave u donjem desnom uglu (prikazano na slici).

Izveštaj sastavljamo pozivanjem opcije Ostali izveštaji>Zahtev za povraćaj sa kartice izvoz u XML.Izrada zahteva