Izrada prijemnice – Kalkulacija (Uvoz)

Postupak započinjemo unošenjem novog robnog dokumenta. Unose se sledeći podaci:

  • magacin u koji se prima roba,
  • redni broj dokumenta,
  • šifra poslovnog partnera,
  • datum,
  • vezni dokument – oznaka fakture pod kojom vršimo prijem robe

Dodatni parametri robnog dokumentaNakon unošenja osnovnih podataka, tasterom LEVO, otvaramo prozor u kome se unose dodatne informacije vezane za prijem robe. Ovde postavljamo polje “Ino-partner” na da,  unosimo devizni iznos fakture i klikom na taster potvrdi sačuvamo izmenjene podatke. Nakon toga unosimo artikle sa fakture primljene robe. Cene unosimo u evrima, kako je i naznačeno na fakturi, a kombinacijom tastera ALT i L izvršimo linearnu promenu cene, odnosno preračunavanje cene iz deviznog u dinarski iznos. Klikon na taster potvrdi biće nam ponuđeno da izmenimo nabavnu ili prodajnu cenu. Biramo izmenu nabavne, a zatim izmenu unete cene.Marža će nakon ovog postupka dobiti negativnu vrednost, pa je neophodno izvršiti njenu korekciju.

Zavisni troskoviPostupak izrade kalkulacije nastavljamo unosom zavisnih troškova i njihovim raspoređivanjem. Pozicioniramo se na polje zavisni troškovi i pritisnemo taster F2. Biće otvoren novi prozor u kome se unose troškovi carine, prevoza i drugih zavisnih troškova. Carinu unosimo na sledeći način, u polje iznos bez PDV-a se unosi iznos carine, u polje PDV unosim PDV po osnovu uvezene robe, polje konto je 4350, a u polju subanalitika šifra poslovnog partnera (carine u ovom slučaju). Za troškove prevoza, na slici su prikazane dve situacije. Prva je kad prevoznik nije učesnik PDV i druga kada to jeste. Nakon unošenja svih zavisnih troškova, korišćenjem tastera ALT i R, vršimo njihovo raspoređivanje bilo po količini ili po iznosu. Nakon raspoređivanja, zatvorimo prozor zavisnih troškova i tasterom ENTER dođemo do kraja reda. Troškovi će nakon toga biti ispravno prikazani. Postupak završavamo ozvaničenjem i kontiranjem.