Izmene kontnog plana

UPOREDNI PREGLED ZA PREKNJIŽAVANJE SA RAČUNA PRETHODNOG KONTNOG OKVIRA NA RAČUNE NOVOG KONTNOG OKVIRA

Stupa na snagu 1. januara 2014. godine.

– sadrži samo nove i delimično izmenjene račune –

Red. broj Novi računi Sa prethodnih računa
1. 012 – Softver i ostala prava 014 – Ostala nematerijalna ulaganja
2. 019 – Ispravka vrednosti nematerijalne imovine Ispravka vrednosti sa analitičkih računa grupe 01 – Nematerijalna ulaganja
3. 029 – Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme Ispravka vrednosti sa analitičkih računa u okviru računa grupe 02, osim računa na kojima se iskazuju biološka sredstava
4. 030 – Šume Deo računa 021 – Šume i višegodišnji zasadi
5. 031 – Višegodišnji zasadi Deo računa 021 – Šume i višegodišnji zasadi
6. 032 – Osnovno stado 025 – Osnovno stado
7. 037 – Biološka sredstva u pripremi Deo računa 027 – Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva u pripremi
8. 038 – Avansi za biološka sredstva Deo računa 028 – Avansi za nekretnine, postrojenja, opremu i biološka sredstva
9. 039 – Ispravka vrednosti bioloških sredstava Ispravka vrednosti sa analitičkih računa 021 i 025 koja se odnosi na biološka sredstava
10. 050 – Potraživanja od matičnih i zavisnih pravnih lica Deo računa na kojima su iskazana potraživanja od matičnih i zavisnih lica čiji je rok dospelosti duži od godinu dana
11. 051 – Potraživanja od ostalih povezanih lica Deo računa na kojima su iskazana potraživanja od ostalih povezanih lica čiji je rok dospelosti duži od godinu dana
12. 052 – Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit Deo računa 038 – Ostali dugoročni finansijski plasmani
13. 053 – Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu Deo računa 038 – Ostali dugoročni finansijski plasmani
14. 054 – Potraživanja po osnovu jemstva Deo računa na kojem su iskazana dugoročna potraživanja po osnovu jemstva
15. 055 – Sporna i sumnjiva potraživanja Deo računa na kojem su iskazana utužena i sumnjiva potraživanja
16. 056 – Ostala dugoročna potraživanja Deo računa na kojem su iskazana ostala dugoročna potraživanja
17. 059 – Ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja Deo računa 039 i drugih računa na kojima je iskazana ispravka vrednosti dugoročnih potraživanja
18. 104 – Materijal, rezervni delovi, alat i inventar u obradi, doradi i manipulaciji Deo računa 101, 102 i 103
19. 119 – Odstupanje od cena proizvodnje i usluga Deo računa 110 i 111
20. 129 – Odstupanje od cena gotovih proizvoda Deo računa 120
21. 150 – Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u zemlji Deo računa 150
22. 151 – Plaćeni avansi za materijal, rezervne delove i inventar u inostranstvu Deo računa 150
23. 152 – Plaćeni avansi za robu u zemlji Deo računa 150
24. 153 – Plaćeni avansi za robu u inostranstvu Deo računa 150
25. 154 – Plaćeni avansi za usluge u zemlji Deo računa 150
26. 155 – Plaćeni avansi za usluge u inostranstvu Deo računa 150
27. 200 – Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica Deo računa 200 – Potraživanja – matična i zavisna pravna lica
28. 201 – Kupci u inostranstvu – matična i zavisna pravna lica Deo računa 200 – Potraživanja – matična i zavisna
29. 202 – Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica Deo računa 201 – Potraživanja – ostala povezana pravna lica
30. 203 – Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica Deo računa 201 – Potraživanja – ostala povezana pravna lica
31. 204 – Kupci u zemlji 202 – Kupci u zemlji
32. 205 – Kupci u inostranstvu 203 – Kupci u inostranstvu
33. 225 – Potraživanja za naknade zarada koje se refundiraju Deo računa 228 – Ostala potraživanja
34. 226 – Potraživanja po osnovu naknada šteta Deo računa 228 – Ostala potraživanja
35. 270 – Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po opštoj stopi (osim plaćenih avansa) Deo računa 287- Razgraničeni porez na dodatu vrednost za deo PDV koji je obračunat po opštoj stopi
36. 271 – Porez na dodatu vrednost u primljenim fakturama po posebnoj stopi (osim plaćenih avansa) Deo računa 287- Razgraničeni porez na dodatu vrednost za deo PDV koji je obračunat po posebnoj stopi
37. 35 – Gubitak 290 – Gubitak iznad visine kapitala
38. 306 – Emisiona premija 320 – Emisiona premija
39. 330 – Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme Deo računa 330 – Revalorizacione rezerve
40. 331 – Aktuarski dobici ili gubici po osnovu planova definisanih primanja
41. 332 – Dobici ili gubici po osnovu ulaganja u vlasničke instrumente kapitala
42. 333 – Dobici ili gubici po osnovu udela u ostalom sveobuhvatnom dobitku ili gubitku pridruženih društava
43. 334 – Dobici ili gubici po osnovu preračuna finansijskih izveštaja inostranog poslovanja 331 – Rezerve po osnovu preračuna finansijskih izveštaja prikazanih u drugoj funkcionalnoj valuti, odnosno valuti prikazivanja
44. 335 – Dobici ili gubici od instrumenata zaštite neto ulaganja u inostrano poslovanje
45. 336 – Dobici ili gubici po osnovu instrumenata zaštite rizika (hedžinga) novčanog toka Deo računa 330 – Revalorizacione rezerve
46. 337 – Dobici ili gubici po osnovu hartija od vrednosti raspoloživih za prodaju Iznosi sa računa 332 i 333
47. 340 – Neraspoređeni dobitak Račun 592 – Rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koji nisu materijalno značajni
48. 340 – Neraspoređeni dobitak Račun 692 – Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina koji nisu materijalno značajni
49. 405 – Rezervisanja za sudske sporove Račun 409 – Ostala dugoročna rezervisanja
50. 416 – Obaveze po osnovu finansijskog lizinga Deo računa 419
51. 431 – Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji Deo računa 431 – Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
52. 432 – Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu Deo računa 431 – Dobavljači – matična i zavisna pravna lica
53. 433 – Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji Deo računa 432 – Dobavljači – ostala povezana pravna lica
54. 434 – Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu Deo računa 432 – Dobavljači – ostala povezana pravna lica
55. 435 – Dobavljači u zemlji 433 – Dobavljači u zemlji
56. 436 – Dobavljači u inostranstvu 434 – Dobavljači u inostranstvu
57. 470 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po opštoj stopi (osim primljenih avansa) Deo računa 497 – Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost za deo PDV koji je obračunat po opštoj stopi
58. 471 – Obaveze za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama po posebnoj stopi (osim primljenih avansa) Deo računa 497 – Razgraničene obaveze za porez na dodatu vrednost za deo PDV koji je obračunat po posebnoj stopi
59. 514 – Troškovi rezervnih delova Deo sa računa grupe 51
60. 515 – Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara Deo sa računa grupe 51
61. 572 – Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu, potraživanja i hartija od vrednosti Račun 572 – Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i hartija od vrednosti i deo 579 – Ostali nepomenuti rashodi
62. 576 – Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja Račun 576 – Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja i deo 579 – Ostali nepomenuti rashodi
63. 600 – Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu Deo računa 600 – Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima
64. 601 – Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu Deo računa 600 – Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima
65. 602 – Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu Deo računa 601 – Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima
66. 603 – Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu Deo računa 601 – Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima
67. 604 – Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu 602 – Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu
68. 605 – Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu 603 – Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu
69. 610 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu Deo računa 610 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima
70. 611 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu Deo računa 610 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima
71. 612 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu Deo računa 611 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima
72. 613 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu Deo računa 611 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima
73. 614 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu 612 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu
74. 615 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu 613 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu
75. 672 – Dobici od prodaje učešća, potraživanja i dugoročnih hartija od vrednosti Račun 672 – Dobici od prodaje učešća i dugoročnih hartija od vrednosti i deo 679 – Ostali nepomenuti prihodi
76. 880 – Tuđa sredstva uzeta u operativni lizing (zakup) Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva
77. 881 – Preuzeti proizvodi i roba za zajedničko poslovanje Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva
78. 882 – Roba uzeta u komision i konsignaciju Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva
79. 883 – Materijal i roba primljeni na obradu i doradu Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva
80. 884 – Data jemstva, garancije i druga prava Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva
81. 885 – Hartije od vrednosti koje su van prometa Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva
82. 889 – Imovina kod drugih subjekata Deo sa računa grupe 88 – Vanbilansna aktiva
83. 890 – Obaveze za sredstva uzeta u operativni lizing (zakup) Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva
84. 891 – Obaveze za preuzete proizvode i robu za zajedničko poslovanje Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva
85. 892 – Obaveze za robu uzetu u komision i konsignaciju Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva
86. 893 – Obaveze za materijal i robu primljenu na obradu i doradu Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva
87. 894 – Obaveze za data jemstva, garancije i druga prava Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva
88. 895 – Obaveze za hartije od vrednosti koje su van prometa Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva
89. 899 – Obaveze za imovinu kod drugih subjekata Deo sa računa grupe 89 – Vanbilansna pasiva