Dodavanje poslovnih partnera

Otvaranje liste poslovnih partnera vrši se izborom iz menija „Šifrarnici“. Prilikom rada moguće je dodavanje i pozivanjem liste partnera iz naloga u kome trenutno radite. Dodavanje je moguće izvršiti automatski, preuzimanjem podataka sa interneta ili ručnim unosom.

Automatski unos se vrši na sledeći način. Iz menija „Opcije“ izaberite „Pristup WEB servisu NBS“ ili kombinacijom tastera <ALT>+<W>. Unesite u označena polja jedan od podataka (matični broj, PIB) pritisnite dugme test pored podatka koji ste uneli i program će automatski preuzeti sve potrebne podatke. U zavisnosti od toga da li u listi postoji partner sa unetim PIB-om, program će ponuditi izmenu postojećih podataka. Ukoliko je partner nov program će ponuditi dodavanje partnera u listu poslovnih partnera. Klikom na „Dodaj poslovnog partnera“, program će dodeliti redni broj poslovnom partneru i dodati ga u listu partnera.

Dodavanje poslovnog partnera NBS

Nakon automatskog unošenja podataka neophodno je odrediti da li je partner učesnik PDV-a. Pritiskom na taster <LEVO>, otvara se prozor u kome su iskazani svi podaci o izabranom poslovnom partneru. Pozicioniranjem na stavku „Učesnik PDV-a“ i korišćenjem tastera <LEVO> ili<DESNO> menjamo ovo podešavanjeu DA ili NE.

 2

Ručni unos podrazumeva unošenje parametara poslovnog partnera na osnovu podataka kojima raspolažete. Pritiskom na taster <INSERT> program otvara šifru za novog partnera (šifru možete i sami odrediti), na dnu liste poslovnih partnera. Zatim unosite ime partnera i njego PIB. Nakon unošenja ovih elemenata, a pritiskom na taster <LEVO>, otvara se prozor u kome su iskazani svi podaci o izabranom poslovnom partneru. Naravno, kod novounešenog partnera možete sami da upišete i ostale podatke kojima raspolažete. Ovo nije neophodno, ali će vam olakšati dalji rad sa dokumentacijom.