Dodavanje novog korisnika

Program KIP++ podržava rad više korisnika. Predefinisani su nalozi za četiri korisnika. Jednog korisnika sa ovlašćenjima supervizora, i tri korisnika bez ovih ovlašćenja.

Dodavanje korisnika u KIP

Ukoliko je to potrebno, supervizor može dodati naloge za nove korisnike. Iz glavog menija, odaberite Start > Podeševanja, a nakon otvaranja pozora, odaberite karticu Korisnici. Tasterom INSERT dodajete novi red u kome definišete ime korisnika i lozinku koju će koristiti za pristup programu. U ovom prozoru, moguće je i menjanje podešavanja postojećih korisika (naziva i pristupnih šifara).